M.SC.[MATHEMATICS] 1992-1994 BATCH

1.AMMAJI S.
15.K.PARVATHI
29.K.VANI
2.ANDOLLU I. 16.Y.RAJA BAU 30.R.VEDAVATHI
3.APPA RAO N. 17.T.R.MOHAN RAO 31.G.V.DURGA
4.ABDUL AZEEZ 18.J.RAMESH 32.T.V.GIRIDHAR
5.CHANDRA SEKHAR S. 19.CH.RAMESH 33.CH.V.KOTESWARA RAO
6.D.K. VARMA 20.CH.RATNA MARY 34.I.V.MALLIKHARJUNA RAO
7.JANARDHANA RAO M. 21.S.RAVINDRA 35.K.V.N.VARA PRASAD
8.LALITHA B. 22.B.S.RAMIREDDY
36.CH.V.N.PRASAD
9.MADHURA VANI P. 23.B.S.R.K.K.VARDHANA RAO 37.CH.V.N.L.C.SATYANARYANA
10.MAJULA B. 24.L.SRI LAKSHMI 38.K.V.P.C. BABJI
11.MOHANA RAMANA R. 25.M.SRINIVAS 39.M.V.RAMESH BABU
12.MALLIKHARJUNA REDDY K. 26.K.SRINIVASA RAO 40.I.V.S. SARMA
13.B.N.V.PADMAVATHI 27.SRINIVASA RAO V. 41.M.VICTORIA RANI
14.P.NAVEEN KUMAR 28.Y.UMA 42.P.VIJAYA SREE